Naručite sadržaj

Pravila web
stranice Content Writer

Ovim pravilnikom definisani su uslovi korišćenja veb stranice contentwriter.rs, u daljem tekstu „Portal“.

§ 1 O nama

 1. Vlasnik portala je kompanija Content Writer LLC sa sedištem u Poljskoj na adresi al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, koji se u sledećem delu Pravilnika pominje kao „Content Writer“.

§ 2 Definicije

 1. Radovi – usluge pisanja koje elektronskim putem pruža Content Writer.
 2. Narudžbenica– nalog za vršenje usluge.
 3. Ponuda – skup usluga koje nudi Content Writer.
 4. Kupac – korisnik Portala koji je naručio.
 5. Ugovor – međusobna obaveza zaključena između Kupca i Pisca sadržaja, a koja se sastoji u izvršenju Narudžbi od strane pisca sadržaja u zamenu za naknadu koju korisnik plaća piscu sadržaja.
 6. Strane – subjekti koji učestvuju u Ugovoru, odnosno Kupac i Pisac sadržaja.

§ 3 Uslovi korišćenja usluge

§ 3.1 Zaključivanje Ugovora

 1. Ugovori se sklapaju u skladu sa poljskim zakonom.
 2. Korisnik portala naručuje preko Content Marketing + platforme.
 3. Platforma određuje cenu i vreme izvršenja naloga. Dakle, Pisac sadržaja šalje predlog za zaključivanje Ugovora.
 4. Ugovor je zaključen kao rezultat kreiranja Narudžbe pomoću dugmeta „Naruči i plati“.
 5. Kupac se obavezuje da će nakon zaključenja Ugovora izvršiti uplatu koristeći izabrani način plaćanja: [1] Visa/MasterCard platnu karticu, [2] elektronski novčanici: Google Pai & Apple Pai, [3] PaiPal.
 6. Nakon prijema uplate, Pisac sadržaja se obavezuje da će radove izvoditi u skladu sa uslovima Ugovora.

§ 3.2 Povlačenje i raskid Ugovora

 1. Ugovor prestaje važiti nakon što su ispunjene sve obaveze između Strana.
 2. Zbog individualne prirode Radova, Naručilac nema pravo da odustane od Ugovora.
 3. Content Writer može da raskine Ugovor u bilo kom trenutku ako spoljne okolnosti koje proizilaze iz prirode pružanja Usluga onemogućavaju izvršenje Narudžbe. Raskid Ugovora ne izaziva nikakve dodatne tužbe od strane Klijenta protiv Content Writera.
 4. Content Writer zadržava pravo da raskine Ugovor sa trenutnim dejstvom ako je Kupac značajno prekršio uslove Ugovora ili ne sarađuje sa Content Writer-om, sprečavajući primenu Ugovora u skladu sa njegovim uslovima.

§ 4 Žalbe

 1. U roku od 3 dana nakon završetka Radova, Naručilac ima jednokratno pravo da navede obim izmena uključujući ispravku jezičkih i suštinskih grešaka.
 2. Prigovor se podnosi elektronskim putem pisanja e-pošte na sledeću adresu: [email protected].
 3. Nakon prijema žalbe, Content Writer će odrediti rok do kojeg će sprovesti izmene na Radovima.
 4. Naknadne izmene Radova se vrše uz naknadu.

§ 5 Lični podaci

 1. U skladu sa uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) od Uslovi za obradu ličnih podataka od strane Content Writer-a su 27. aprila 2016. detaljno opisani u politici privatnosti.

§ 6 Autorska prava

 1. Content Writer potvrđuje da ima vlasnička autorska prava
 2. U trenutku prenosa Dela, Content Writer prenosi na Kupca vlasnička autorska prava kao i prava na izvedena dela na Delima.
 3. Autorska prava i prava intelektualne svojine na Portal pripadaju Content Writer-u i zaštićeni su autorskim pravima i drugim odredbama opšte primenjivog zakona.
 4. Klijent ovlašćuje Content Writer da koristi žigove Kupca tako što ih postavlja na veb lokaciju Content Writer-a. U vezi sa gore navedenim, Korisnik daje Content Writer-u besplatnu, neekskluzivnu i trajnu licencu za korišćenje žiga u gore navedenom obimu.

§ 7 Odgovornost

 1. Content Writer nije odgovoran Kupcu za štete koje su van kontrole Content Writera.
 2. Autor sadržaja nije zakonski odgovoran Klijentu za štetu nastalu korišćenjem, nepravilnim korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Portala, bez obzira na to kako je šteta nastala i na šta se tiče.
 3. Autor sadržaja je odgovoran prema Klijentu samo do novčane vrednosti Ugovora.
 4. Content Writer je odgovoran prema Kupcu samo za tipične i stvarno nastale štete koje se mogu predvideti u trenutku zaključenja Ugovora, a koje su rezultat namerne radnje Content Writera, isključujući izgubljenu dobit.
 5. Nekorišćenje Radova ne daje pravo Kupcu da dobije povraćaj uplaćenih sredstava ili bilo koje druge zahteve.
 6. Content Writer nije odgovoran Kupcu za štetu nastalu usled bilo kakvih grešaka i tehničkih kvarova na Portalu.
 7. Content Writer ne proverava tačnost i istinitost podataka koje je uneo Kupac, kao ni način korišćenja sadržaja od strane Kupca. Klijent objavljuje i menja Radove na sopstvenu odgovornost.

§ 8 Završne odredbe

 1. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primenjivaće se druge relevantne odredbe opšte primenjivog poljskog zakona.
 2. Sporove koji proizilaze iz odredbi ovog pravilnika rešavaće sud nadležan za pisanje sadržaja.

Razvijati sadržaj brže od konkurencije.